Tiếng Thụy Điển cấp tốc – Những cách nói về tiền bạc (phần 11)

Tiền bạc là 1 chủ đề khá tế nhị khi được đề cập tới nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tất cả mọi người cho nên trong tiếng Thụy Điển cấp tốc chắc chắn không thể không nhắc tới. Dưới đây là 1 số vấn đề khi đề cập đến tiền :
Tiếng Thụy Điển 1.pengar /peng-ahr/
Tiếng Anh :money
Tiếng Việt :Tiền

2. Tiếng Thụy Điển : banken /bank-en/
Tiếng Anh: the bank
Tiếng Việt : ngân hàng .

3.Var ligger banken?
/vahr lih-ger bank-en/
Where is the bank?
Ngân hàng ở đâu ?

4.Jag skulle vilja växla lite
pengar. /yah skuh-luh vihlyah
vehk-slah lee-tuh pengahr/
I’d like to change some money.
Tôi muốn đổi ít tiền.

5.Vad är växelkursen? /vahd
ahr vehk-sehl-kuhr-shen/
What is the exchange rate?
Tỉ giá chuyển đổi bao nhiêu ?

6.Jag skulle vilja ha detta i
lägre valörer. /yah skuh-luh
vihl-yah hah deht-tah ee leh-gruh
vah-luhr-er/
I would like that in small bills.
Tôi muốn đổi tiền với mệnh giá nhỏ ( tiền lẻ).

7.Vad är kursen?
/vahd ahr kurh-shen/
What is the commission?
Phí chuyển đổi là bao nhiêu ?

8.Avgift /²’a:vjif:t/
Charge, fee
chi phí

9. Hur mycket kostar det ?
how much is it ?
Cái này giá bao nhiêu

10. Ursäkta mig, Jag glömde mina pengar hemma!
Excuse me, I forgot my money at home !

11. Kan jag låna dig lite pengar?
Can I borrow you some money?
Tôi có thể mượn bạn ít tiền được không ?

12. Jag har inga mynt.
I do not have pence.
Tôi có không có tiền lẻ ( tiền xu)

Xem thêm

Tiếng Thụy Điển cấp tốc – Cách diễn đạt về thời gian (phần 10)

Cách diễn đạt về thời gian của người Thụy Điển rất khác lạ với các …

Tiếng Thụy Điển cấp tốc – những câu thông dụng tại sân bay

Trong chủ đề này của tiếng Thụy Điển cấp tốc sẽ là những câu nói …

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.